Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Obchodné podmienky platia pre poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa.

Tieto Obchodné podmienky sú kompletné spolu s prílohami:

Príloha č. 1 - Poučenie o odstúpení od zmluvy

Príloha č. 2 - Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

1. Vymedzenie pojmov

1.1 Darčekový balíček          

Potvrdenie o objednanej a uhradenej službe, obsahujúce tiež pokyny a informácie o možnosti jeho využitia; každý darčekový balíček obsahuje okrem iného tiež certifikát, ktorý oprávňuje jeho držiteľa k využitiu daných služieb, a to v lehote určenej v ponuke

1.2 Klient   

Spotrebiteľ alebo objednávateľ Pozn.: pre účely Obchodných podmienok (najmä, ale nie len článku 10. Obchodných podmienok) sa pojmom klient môže chápať aj tretia osoba, v prospech ktorej boli služby objednané, a ktorej budú poskytnuté

1.3 Objednávateľ  

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v kontakte s poskytovateľom koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti najmä tým, že objednané služby alebo tovaru využíva ďalej pre účely svojej podnikateľskej činnosti. Pozn.: Ustanovenia Obchodných podmienok ktorých úpravu všeobecne záväzne právne predpisy v rámci obchodno-právnych vzťahoch nevyžadujú, sa na zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom nevzťahujú

1.4 Ponuka                          

Konkrétna ponuka služby – plnenia, spočívajúceho v sprostredkovaní zážitkovej alebo adrenalínovej aktivity podľa výberu klienta; ponuka je prezentovaná najmä prostredníctvom webového sídla poskytovateľa, pričom obsahuje najmä identifikačné údaje poskytovateľa, popis a opis samotného plnenia, jeho cenu, ako aj ďalšie podmienky jej využitia

1.5 Poskytovateľ    

V obchodno-právnych vzťahoch kde klientom je objednávateľ je ním spoločnosť Adrop.sk s. r. o., so sídlom: Svetlá 1, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 107 746, DIČ: 2023241000, IČ DPH: SK2023241000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 71927/B.

1.6 Služba  

Činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný klientovi poskytovateľom; súčasťou služby sa na účely Obchodných podmienok rozumie tiež kúpa tovaru – trička alebo šatky, ktoré je možné zakúpiť len súčasne s objednávkou služby

1.7 Spotrebiteľ       

Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

1.8 Spotrebiteľská  zmluva

Každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára poskytovateľ so spotrebiteľom

1.9 Uzavretie zmluvy           

Výsledok prejavenia súhlasnej vôle klienta a poskytovateľa s podmienkami zmluvy. Uzavretie zmluvy predpokladá ponuku (objednávku) klienta, z ktorej vyplýva jeho vôľa byť ňou viazaný a jej akceptáciu (záväzné potvrdenie objednávky) poskytovateľom bez výhrad. Zmluva môže byť uzavretá aj v prospech tretej osoby, pričom táto je ňou viazaná okamihom, keď s ňou prejaví súhlas. Pokiaľ tretia osoba nedá súhlas alebo súhlas odoprie, platí zmluva len medzi tými, ktorí ju uzavreli

1.10 Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa          

Každá zmluva uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti poskytovateľa a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom poskytovateľa, alebo na ktorej uzavretie dal návrh poskytovateľovi spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom poskytovateľa alebo uzavretá v prevádzkových priestoroch poskytovateľa alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa poskytovateľom na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom poskytovateľa, alebo uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou

1.11 Zmluva uzavretá na diaľku         

Zmluva dohodnutá a uzavretá medzi poskytovateľom a spotrebiteľom výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti poskytovateľa a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla poskytovateľa, elektronickej pošty, telefonicky atď.

2. Základné ustanovenia

2.1          Tieto Obchodné podmienky sú súčasťou zmluvy medzi poskytovateľom a klientom. V prípade, ak klientom je spotrebiteľ, zmluvné strany sú popri Obchodných podmienkach viazané tiež ustanoveniami o spotrebiteľských zmluvách zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ďalšími jeho ustanoveniami (napr. zodpovednosť za vady predanej veci), zákonom číslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.    

3.            Objednávka a uzavretie zmluvy

3.1          Objednávka predstavuje návrh klienta na uzavretie zmluvy. Podmienkou jej platnosti je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí/poskytnutie všetkých potrebných údajov vyžiadaných na tento účel poskytovateľom.

3.2          Objednávky je možné realizovať týmito spôsobmi:

-              Prostredníctvom objednávkového formulára na www.adrop.sk

-              Elektronickou poštou na adrese: info@adrop.sk

-              Telefonicky na telefónnom čísle + 421 911 664 900.

3.3          Uskutočnením objednávky klient potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane podmienok reklamácie, a že s nimi súhlasí.

3.4          Zmluva sa považuje za uzavretú a nadobúda platnosť v okamihu prijatia objednávky poskytovateľom a účinnosť zaplatením ceny za objednané služby. Poskytovateľ potvrdí prijatie objednávky prostredníctvom e-mailu, na adresu uvedenú klientom v objednávke. Potvrdenie prijatia objednávky nie je potvrdením o úhrade objednaných služieb.

3.5          Potvrdením o uzavretí zmluvy medzi poskytovateľom a klientom – o prijatej objednávke a úhrade služieb – je darčekový balíček.

3.6          Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

4.            Cena a platobné podmienky

4.1          Cena darčekových balíčkov je uvedená ako súčasť konkrétnej ponuky na webovom sídle poskytovateľa; cena je tiež obsiahnutá v elektronickej objednávke alebo oznámená telefonicky pri telefonickej objednávke. Cena je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty (pokiaľ sa aplikuje).

4.2          Cena darčekových balíčkov môže byť uhradená iba spôsobmi, ktoré sú uvedené na webovom sídle poskytovateľa; Iné spôsoby úhrady sú možné iba po dohode s poskytovateľom. Platba v hotovosti je možná výhradne pri osobnom odbere darčekového balíčka na výdajných miestach poskytovateľa, ktorých zoznam je uvedený na jeho webovom sídle poskytovateľa, alebo pri odbere „na dobierku“.

5.            Dodanie služieb, poštovné a balné

5.1          Miestom dodania darčekového balíčka je adresa uvedená klientom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Darčekový balíček je možné nechať doručiť výlučne v rámci Slovenskej republiky alebo Českej republiky (v prípade doručenia do Českej republiky však nie je možné využiť platbu „na dobierku“), alebo je ho možné prevziať osobne na výdajných miestach poskytovateľa, ktoré sú uvedené na jeho webovom sídle.

5.2          Za dodanie darčekového balíčka klientovi sa považuje jeho prevzatie buď klientom alebo inou oprávnenou osobou, zdržujúcou sa v dobe doručenia na príslušnej adrese, za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

5.3          K cene darčekového balíčka bude pripočítané poštovné, stanovené v závislosti od spôsobu zvolenej prepravy, spôsobu platby za objednané služby a hodnoty objednávky; podrobnosti sú uvedené na webovom sídle poskytovateľa. U objednávok v celkovej výške 200,00 EUR a viac sa poštovné neúčtuje.

5.4          Balné sa neúčtuje.

5.5          Darčekový balíček je expedovaný do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy (potvrdení objednávky klienta poskytovateľom) pri osobnom prevzatí alebo doručovaní „na dobierku“, resp. do 3 pracovných dní po obdržaní úhrady za služby.

5.6          Tovar je možné si prevziať osobne, v sieti výdajných miest prevádzkovaných  (slovenskou) spoločnosťou Zásilkovna s.r.o., organizačná zložka, prípadne (českou) spoločnosťou Zásilkovna s.r.o., inak je štandardne zasielaný externým dopravcom (UPS), ktorý doručuje zásielky v pracovných dňoch do 48 hodín od okamihu expedície. V prípade, že dopravca klienta nezastihne na ním uvedenej adrese, kontaktuje ho telefonicky. Týmto spôsobom je možné tiež dohodnúť prevzatie zásielky treťou osobou. V prípade opakovaných problémov s doručením si poskytovateľ vyhradzuje právo nechať darčekový balíček doručiť naspäť poskytovateľovi, pričom klient bude poučený o možnosti jeho osobného odberu alebo iného spôsobu doručenia na náklady klienta. Pokiaľ klient túto možnosť nevyužuje, je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a účtovať klientovi storno poplatok v súlade s ods. 8.8 Obchodných podmienok (prvá veta).

5.7          V prípade straty alebo zničenia darčekového balíčka a/alebo certifikátu je klient oprávnený požiadať poskytovateľa o jeho opätovné vydanie; za tento úkon je poskytovateľ oprávnený si účtovať poštovné v súlade s Obchodnými podmienkami.

6.            Poskytnutie služieb definovaných v darčekovom balíčku

6.1          Klient je oprávnený využiť darčekový balíček za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej ponuke a/alebo priamo v darčekovom balíčku. Klient využíva služby na vlastné nebezpečenstvo.

6.2          Pokiaľ ponuka alebo darčekový balíček uvádzajú potrebu dojednania konkrétneho termínu dodania služby, klient je povinný si tento dohodnúť spôsobom tam uvedeným.

6.3          V mieste poskytovania služby je klient povinný sa preukázať certifikátom, v opačnom prípade mu môže byť poskytnutie služby odopreté a klient stráca nárok na kompenzáciu. Klient sám zodpovedá za to, že v čase poskytnutia služby je zdravotne spôsobilý, a že nič nebráni tomu, aby mu boli služby poskytnuté. Pokiaľ ponuka uvádza akékoľvek riziká alebo požiadavky na klienta, jeho odev a pod. poskytovateľ alebo konečný poskytovateľ je oprávnený odoprieť poskytnutie služby, pokiaľ je klient evidentne v stave nezlučiteľnom s bezpečným poskytnutím služby.

6.4          Doba platnosti certifikátu, ktorý je súčasťou darčekového balíčka, je časovo obmedzená. Po uplynutí doby jeho platnosti stráca klient nárok na poskytnutie objednanej služby a to bez nároku na kompenzáciu.

6.5          Objednaná a zaplatená služba bude poskytnutá buď priamo klientovi alebo takej tretej osobe, ktorá bude klientom určená najneskôr pri rezervácii termínu. Po tomto čase môže byť darčekový certifikát prevedený na tretiu osobu len so súhlasom poskytovateľa. V oboch prípadoch klient v celom rozsahu zodpovedá za úplné a riadne sprostredkovanie všetkých potrebných informácií tejto osobe, najmä ale nie len o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej s poskytovateľom.

6.6          Poskytovateľ môže v ponuke vymieniť, že určené služby môžu byť využité len za určitých podmienok (ročné obdobie, vek klienta a pod.). Uvedené sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na tretiu osobu, ktorá má byť konečným príjemcom služby; o tomto nie je poskytovateľ povinný zvlášť klienta poučiť.

7.            Doba platnosti darčekového balíčka (poukazu)

7.1          Platnosť darčekového balíčka, ako aj certifikátu, je 12 mesiacov odo dňa vystavenia certifikátu, pokiaľ nie je uvedené inak. Deň vystavenia je uvedený v darčekovom balíčku a je ním najskôr deň uzavretia zmluvy. Platnosť darčekového balíčka je okrem spôsobu podľa prvej vety ukončená vždy tiež okamihom využitia objednanej služby.

7.2          Platnosť darčekového balíčka/certifikátu je možné predĺžiť o ďalšie 2 mesiace za cenu 8,00 EUR, o ďalších 6 mesiacov za cenu 16,00 EUR alebo o ďalších 12 mesiacov za cenu 24,00 EUR, a to maximálne jeden krát; Predĺženie je potrebné dohodnúť telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom odkazu na webovom sídle poskytovateľa najneskôr v posledný deň platnosti darčekového balíčka/certifikátu.

7.3          V prípade, že bola cena ponuky, ku ktorej sa viaže darčekový balíček, o ktorého predĺženie má klient záujem, zvýšená, a toto navýšenie presahuje odplatu za predĺženie platnosti darčekového balíčka/certifikátu, je klient súčasne povinný doplatiť vzniknutý rozdiel; V opačnom prípade nedôjde k predĺženiu platnosti.

8.            Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

8.1          Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade dodatočnej nemožnosti poskytnutia objednaných služieb z dôvodov na strane tretích osôb – konečných poskytovateľov služieb. V prípade odstúpenia od zmluvy z uvedeného dôvodu vráti poskytovateľ klientovi cenu za služby, ako aj ďalšie poplatky, pokiaľ boli uhradené, a to spôsobom, na ktorom sa s klientom dohodne, alebo mu poskytne inú službu/služby v hodnote pôvodne objednanej služby. O zrušení služieb je poskytovateľ povinný klienta informovať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o dôvodoch na odstúpenie od zmluvy dozvie, najneskôr však pri potvrdení rezervácie termínu. Uvedené nezbavuje poskytovateľa oprávnenia a zároveň povinnosti bez zbytočného odkladu informovať klienta o zrušení služby, pokiaľ k nemu dôjde po potvrdení rezervácie termínu.

8.2          Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy tiež v prípade závažného porušenia povinností klienta, najmä povinnosti uhradiť cenu za objednané služby.

8.3          Klient nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy potom, čo došlo k riadnemu poskytnutiu služieb.

8.4          Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy, okrem ak skôr došlo k riadnemu poskytnutiu služby s výslovným predchádzajúcim súhlasom klienta o začatí poskytovania služby pred uvedenou lehotou, a to aj s dôsledkami vedúcimi k zániku možnosti odstúpenia od zmluvy. Takýto súhlas musí byť udelený na základe poučenia poskytovateľom.

Poučenie je súčasťou Obchodných podmienok ako jeho príloha č. 1.

Po uvedenom termíne je klient oprávnený odstúpiť od zmluvy iba v prípade, ak napriek riadne uzavretej zmluve

a)            mu nebol doručený darčekový balíček, a to ani v lehote 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy, resp. uskutočnenia úhrady za služby;

b)           došlo k inému závažnému porušeniu zmluvy zo strany sprostredkovateľa a náprava nebola vykonaná ani napriek klientovmu predchádzajúcemu upozorneniu a primeranej lehote ponechanej poskytovateľovi na tento účel.

Klient nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy potom, čo došlo k zániku platnosti darčekového balíčka/certifikátu, pokiaľ nie je v Obchodných podmienkach výslovne uvedené inak.

8.5          Klient je oprávnený od zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach a to prostredníctvom formuláru, ktorý je k dispozícii na webovom sídle poskytovateľa. Pokiaľ bola zmluva uzavretá telefonicky (t.j. ústne), odstúpenie od zmluvy nevyžaduje vyplnenie formuláru, ale postačuje akékoľvek jednoznačne formulované vyjadrenie klienta vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

8.6          V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom na to určeného elektronického formulára sa poskytovateľ zaväzuje odoslať klientovi e-mailové potvrdenie o obdržaní riadne a úplne vyplneného formulára ihneď po jeho prijatí.

8.7          Odstúpením od zmluvy stráca darčekový balíček/certifikát svoju platnosť.

8.8          V prípade dodatočnej nemožnosti klienta využiť darčekový balíček je tento oprávnený ukončiť zmluvu a to úhradou odstupného (storno poplatku) vo výške 20 %; v prípade, ak boli služby už uhradené, storno poplatok sa započíta na úhradu za služby, s čím klient výslovne súhlasí. V prípade ak už došlo k rezervovaniu termínu, storno poplatok predstavuje 100 % z ceny služby.

8.9          V prípade vrátenia peňažného plnenia klientovi využije poskytovateľ prednostne spôsob, ktorý pri úhrade za služby použil klient, pokiaľ tomu nebránia závažné okolnosti alebo pokiaľ sa poskytovateľ a klient nedohodnú inak.

9.            Rezervácia termínu, storno rezervácie

9.1          Rezervácia termínu a miesta konkrétnej aktivity je záväzná.

9.2          Rezervácia musí byť klientom uskutočnená v dostatočnom predstihu pred ukončením platnosti darčekového balíčka/certifikátu, v opačnom prípade poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť poskytnutia služby v rámci zostávajúcej doby platnosti darčekového balíčka/certifikátu.

9.3          Klient berie na vedomie, že rezervácia by mala byť uskutočnená najmenej dva až šesť týždňov pred plánovaným termínom dodania služby.

9.4          Rezerváciu je možné zo strany poskytovateľa zrušiť z objektívnych príčin najneskôr 3 pracovné dni pred dohodnutým termínom dodania služby, pokiaľ nie je uvedené inak. Klient má právo na rezerváciu nového termínu v rámci doby platnosti certifikátu.  

9.5          Vo výnimočných prípadoch je možné rezerváciu zo strany poskytovateľa zrušiť z objektívnych príčin aj deň pred termínom poskytnutia služby. Klient má v takom prípade právo na rezerváciu nového termínu v rámci doby platnosti certifikátu, ako aj na využitie ďalšej služby v ponuke poskytovateľa v hodnote rovnakej alebo nižšej ako je hodnota služby vo vzťahu ku ktorej došlo k zrušeniu rezervácie.

9.6          Pri zrušení rezervácie kvôli nepriazni počasia (pokiaľ má vplyv na uskutočnenie objednanej služby) má klient právo na dohodnutie nového termínu v rámci doby platnosti certifikátu.

9.7          Rezerváciu je možné zo strany klienta zrušiť bezodplatne najneskôr 3 pracovné dni pred dohodnutým termínom dodania služby; zrušenie rezervácie po tomto termíne, pokiaľ nie je uvedené inak, je spoplatnené storno poplatkom vo výške 50 % z ceny objednanej služby. Klient má právo na rezerváciu nového termínu v rámci platnosti certifikátu za predpokladu doplatenia ceny objednanej služby.

9.8          Pri zrušení rezervácie v deň poskytnutia služby, alebo v prípade nedostavenia sa na miesto využitia služby, prepadá certifikát bez náhrady. Tým nie je dotknutý ods. 8.8 Obchodných podmienok (posledná veta).

10.          Uplatnenie zodpovednosti za vady

10.1       Poskytovateľ zodpovedá za to, že služba bude poskytnutá spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek vadné plnenie je klient oprávnený reklamovať spôsobom uvedeným v Obchodných podmienkach.

10.2       Predpokladom pre uskutočnenie reklamácie je platná a účinná zmluva medzi klientom a poskytovateľom. Reklamáciu objednaných služieb je klient oprávnený uplatniť u zodpovednej osoby alebo písomne – na adrese Svetlá 1, 811 02 Bratislava, Slovenská republiky, elektronicky – na e-mailovej adrese info@adrop.sk, alebo na telefónnom čísle: +421 911 664 900.

10.3       V reklamácii klient uvedie najmä číslo darčekového balíčka/certifikátu, označenie ponuky alebo služby, ktorej sa týkal, a podrobne opíše povahu vytýkanej vady. Klient je oprávnený uviesť tiež ďalšie údaje, ktoré pomôžu prešetreniu jeho reklamácie, ako aj ním preferovaný spôsob vybavenia reklamácie.

10.4       Klient je povinný služby reklamovať bezprostredne po dodaní chybného plnenia. Bezprostredne po prevzatí darčekového balíčka je tiež povinný skontrolovať údaje obsiahnuté v darčekovom balíčku/certifikáte a o prípadných nezrovnalostiach informovať poskytovateľa. Na vady, na ktoré klient neupozorní ani do 14 dní odo dňa, kedy ich mohol identifikovať, nie je poskytovateľ povinný prihliadnuť a klient stráca nárok na opravu, resp. kompenzáciu.

10.5       Možnosť reklamácie sa nevzťahuje na služby, ktoré neboli riadne objednané, zaplatené a/alebo rezervované.

10.6       Objednávky sú pre poskytovateľa nezáväzné až do okamihu ich potvrdenia poskytovateľom. Z uskutočnenej objednávky nevyplýva klientovi nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo z prevádzkových či iných objektívnych dôvodov alebo dôvodov na strane konečného poskytovateľa služby ponuku zrušiť alebo upraviť. Pokiaľ sa tak stane do času potvrdenia objednávky, na pôvodnú objednávku sa neprihliada.

10.7       Poskytovateľ nezodpovedá za konanie klienta, ktoré viedlo k tomu, že služby nemohli byť riadne poskytnuté, najmä nezodpovedá za neskorú rezerváciu termínu plnenia služby, ktorá znemožnila jej poskytnutie, ako ani za iné prekážky, ktoré viedli k tomu, že rezervácia bola klientom zrušená.

10.8       Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu svojej ponuky; klienti, ktorí disponujú darčekovým balíčkom, vo vzťahu ku ktorému došlo k zmene alebo zrušeniu ponuky, majú nárok na výmenu certifikátu za iný; prípadné finančné rozdiely budú vyriešené doplatením alebo vrátením časti ceny darčekového balíčka. Klient je tiež oprávnený na vrátenie celej hodnoty darčekového balíčka, vrátane ďalších poplatkov (najmä poštovného) v prípade, ak výmenu certifikátu neakceptuje. Podmienkou je predloženie nepoškodeného a nevyužitého darčekového balíčka obsahujúceho certifikát. Bez ich predloženia nemá klient nárok na kompenzáciu.

10.9       V prípade, ak bude poskytnutie objednanej služby zrušené v dôsledku zásahu vyššej moci, neovplyvniteľným zo strany poskytovateľa alebo tretej osoby (najmä prírodné katastrofy, rozhodnutie orgánu verejnej moci, a pod.) nemá klient nárok na kompenzáciu.

10.10     V prípade, ak bude poskytnutie objednanej služby zrušené v dôsledku technickej poruchy, krátkodobej nepriazne počasia a s tým súvisiacim rizikom pre bezpečné poskytnutie služby, je klient oprávnený na uskutočnenie novej rezervácie v termíne počas doby platnosti darčekového balíčka.

10.11     V prípade, ak bude poskytnutie objednanej služby odopreté alebo prerušené z dôvodov na strane klienta, najmä ak sa zistí, že klient je pod vplyvom alkoholu, liekov alebo iných látok, ktoré robia poskytnutie služieb nebezpečným pre neho alebo tretie osoby, alebo pokiaľ sa ukáže, že klient nespĺňa požiadavky potrebné na poskytnutie služieb (najmä vek, výška a pod.), klient nemá nárok na kompenzáciu. V prípade, ak bude poskytnutie objednanej služby odopreté alebo prerušené z dôvodov na strane poskytovateľa alebo konečného poskytovateľa, je klient oprávnený reklamovať vadu poskytnutej služby do 14 dní odo dňa, kedy mali byť služby poskytnuté.

10.12     Poskytovateľ prešetrí obsah reklamácie pokiaľ možno bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa obdržania reklamácie; o prijatí reklamácie vydá klientovi potvrdenie. Následne je o výsledku vybavenia reklamácie, ako aj o prípadných možnostiach kompenzácie, povinný bezodkladne informovať klienta.

10.13     V prípade uznania reklamácie, pokiaľ nie je v Obchodných podmienkach uvedené inak, má klient prioritne právo na bezodkladné odstránenie vady formou poskytnutia nového termínu využitia objednaných služieb. Pokiaľ toto nie je objektívne možné, alebo pokiaľ sa poskytovateľ s klientom tak dohodnú, je možná výmena za inú aktuálnu ponuku poskytovateľa s tým, že dôjde k doplateniu alebo vráteniu finančného rozdielu medzi cenou pôvodne zakúpeného a nového darčekového balíčka. V prípade opakovanej odôvodnenej reklamácie, a tiež v prípadoch, kedy sa tak poskytovateľ s klientom výslovne dohodne, je klient oprávnený od zmluvy s poskytovateľom odstúpiť a požadovať vrátenie ceny darčekového balíčka ako aj všetkých súvisiacich úhrad a poplatkov.  

10.14     Záručná lehota na tovar je 24 mesiacov a na jeho reklamáciu sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto článku Obchodných podmienok ako aj ustanovenia § 622 a 623 Občianskeho zákonníka o spôsobe vybavenia oprávnenej reklamácie.

11.          Ochrana osobných údajov

11.1 Informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov poskytovateľ zverejňuje na svojom webovom sídle na stránke www.adrop.sk/gdpr

11.2 Uskutočnením objednávky klient potvrdzuje, že sa informáciami uvedenými v ods. 11.1 Obchodných podmienok oboznámil a že ním poskytnuté osobné údaje uvedené v objednávke sú správne a pravdivé.

11.3 Uzavretá zmluva je poskytovateľom evidovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch, vedúcich k uzavretiu zmluvy, sú viditeľné z procesu objednávania a klient má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

11.4 Spracovanie osobných údajov o tretích osobách, ktoré nie sú klientmi, avšak poskytnutie týchto osobných údajov je potrebné pre účely uzavretia zmluvy a/alebo plnenia podľa nej, je možné len s písomným súhlasom týchto tretích osôb.

11.5 Stránky poskytovateľa môžu obsahovať odkazy na stránky iných subjektov. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah týchto stránok a za služby, ponúkané na týchto stránkach.

12.          Záverečné ustanovenia

12.1       Právne vzťahy klienta a poskytovateľa sa riadia právom Slovenskej republiky.

12.2       Ak sa ktorékoľvek ustanovenie Obchodných podmienok alebo zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, neovplyvní to platnosť ostatných ich ustanovení.  

12.3       Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Obchodné podmienky; tieto sú pre klientov účinné od okamihu ich zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. Klienti, s ktorými už poskytovateľ uzatvoril zmluvu, avšak ktorí ešte nevyužili plnenie podľa nej sú oprávnení vyjadriť bez zbytočného odkladu svoj nesúhlas s novým znením Obchodných podmienok, pokiaľ zároveň dôjde k vypovedaniu zmluvy s okamžitou platnosťou; klient má v takom prípade nárok na vrátenie všetkých dovtedy poskytnutých plnení. Zmena Obchodných podmienok nadobudne účinnosť dňom uvedeným v Obchodných podmienkach, pokiaľ klient zmluvu nevypovie, alebo pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodnú inak.

12.4       Uskutočnením objednávky klient bez výhrad prijíma všetky ustanovenia Obchodných podmienok, vrátane všetkých podmienok týkajúcich sa ceny, poštovného, a pod., ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

12.5       Obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 1. 2. 2016.

0222 205 419

(Po-Pia: 8-20)

Zostaňte s nami v kontakte

Copyright © 2005-2024 Adrop s.r.o. - Všetky práva vyhradené